علی جانمعلی جانم، تا این لحظه: 2 سال و 11 ماه و 20 روز سن داره

عاشقانه های من برای پسرم

پسرمردادی پاداش خدا ب عشق ما

برای اهورایی ترین ارمغان زندگیمان

عزیزتر از جانم 

امروز برایت اینگونه دعا کردم؛ 

خدایا؛ب جز خودت ب دیگری واگذارش مکن..

         تویی پروردگاراو....

پس قرارده بی نیازی درنفسش...

یقین در دلش...

اخلاص در کردارش...

روشنی در دیده اش...

بصیرت درقلبش..

و روزی پربرکت در زندگیش...

 

          آمین